Konference CATE pro doprovodný program IDET 2013

 

„Vojenské technologie 2013“ („International Conference on Military Technologies – ICMT 2013“)

Mezinárodní konference ICMT 2013 bude pořádána v rámci CATE 2013 na veletrhu IDET 2013. Zúčastní se jí přední specialisté z oboru vojenských technologií z ČR i zahraničí, funkcionáři spřátelených vysokých škol z ČR i ze zahraničí a budou diskutovat nové trendy v jednotlivých oblastech vojenských technologií, dle příslušnosti k odborným sekcím.

Konferenci lze zařadit k nejvýznamnějším setkáním odborníků v oboru vojenských technologií u nás. Z přednesených příspěvků bude vydán sborník v tištěné verzi v omezeném nákladu a v elektronické podobě pro všechnu zúčastněné. Jednacím jazykem konference je anglický jazyk. Všechny informace ke konferenci jsou zveřejněny na webu konference: http://conference.unob.cz/index.php/icmt/icmt2013

„Bezpečnost a ochrana informací“ (“Security and Protection of Information 2013”)

Konference Security and Protection of Information se v letošním roce koná již posedmé a to pod záštitou bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany České republiky Ing. Jaroslava Kočovského. Tradičně je zaměřena na problematiku bezpečnosti a ochrany informací a účastní se jí přední světoví specialisté, letos to bude např. Dr. Jason R.C. Nurse, výzkumný pracovník Oxfordské univerzity. O přípravu konference a zajištění její vysoké kvality pečuje mezinárodní programový výbor složený z významných vědeckých kapacit v bezpečnosti a ochrany informací a odborníků z praxe, a řídící výbor konference, jehož jádro tvoří bezpečnostní ředitelé silových ministerstev České republiky. Podrobnější údaje lze nalézt na webovém serveru konference, http://spi.unob.cz. Mimořádně významnou pomoc pořadatelům konference dlouhodobě poskytuje Sekce komunikačních a informačních systémů MO.

Mezi preferovaná témata letošní konference patří bezpečnostní politika, vývoj a aplikace bezpečnostních standardů, řešení rizik, bezpečnost mobilních zařízení, bezpečnost cloud computingu, bezpečnost v oblasti big data, aplikace elektronického podpisu a PKI, forenzní analýza informačních systémů a sítí, ekonomické otázky bezpečnosti, plánování kontinuity činnosti a obnova po havárii, správa identit, přístupu a autorizace, prevence ztráty dat, bezpečnost operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí, scénáře řešení bezpečnostních problémů,  bezpečnost datových center a aplikovaná kryptografie.

„Logistika a ekologie v ozbrojených silách“ („Logistics and Ecology in the Armed Forces“)

Cílem konference je poskytnout příležitost k odborné diskusi a prezentaci výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti logistiky a ekologie ve vojenských podmínkách. Konference představuje diskusní fórum odborné komunity zabývající se aktuálními otázkami logistiky a ekologie v podmínkách ozbrojených sil.

Tematické okruhy

 • spolupráce logistiky AČR s civilním sektorem,
 • hospodaření s majetkem, životní cyklus materiálu,
  • kodifikace a katalogizace materiálu, státní ověřování jakosti,
  • mnohonárodní a národní logistická podpora v operacích pod vedením NATO a EU,
 • systém dopravního zabezpečení operací,
 • zabezpečení hostitelským státem,
  • environmentální aspekty provozu vojenských základen,
  • minimalizace ekologických rizik v rámci resortu   Ministerstva obrany ČR,
  • implementace EMS (systém environmentálního managementu)  do resortu       Ministerstva obrany ČR,
  • možnosti pro zavádění nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques - BAT) v ozbrojených silách, zkušenosti s ochranou životního prostředí  v rámci plnění operací pod   vedením  NATO a EU.

Konkrétní informace o konferenci jsou zveřejněny na webové stránce Univerzity obrany na adrese: http://www.unob.cz/fem/vyzkum_vyvoj/Stranky/20121129.aspx

Distanční vzdělávání, simulace a komunikace“ („Distance Learning, Simulation and Communication - DLSC 2013“)

Cílem dvoudenní konference je výměna informací a zkušeností v oblastech:

 • současný stav a výhody distančního vzdělávání a e-learningu v přípravě vojenských profesionálů a dalších cílových skupin;
 • využití počítačového modelování a simulace, a to zejména v procesech velení a řízení;
 • současné a budoucí komunikační systémy, jejich rozvoj a využití.

Jednacím jazykem konference je anglický jazyk. Všechny informace ke konferenci jsou zveřejněny na webu konference: http://dlsc.unob.cz

„Bezpečnostní management a společnost,“ („Security and Risk Management“)

Cíl a zaměření konference:

Konference se zabývá problematikou managementu rizika, zásahu, obnovy a bezpečnosti prostředí v regionálních, národních i nadnárodních systémech ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Akcent je položen na výměnu informací mezi vojenskými experty, bezpečnostními službami a ostatními stakeholders v procesu bezpečnostního managementu. Záměrem organizátorů je v návaznosti na snahu EU podpořit aktivity směřující k zajištění udržitelného rozvoje společnosti. Paralelním záměrem je podpořit rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání v dané sféře. Konkrétní informace o konferenci lze nalézt na adrese: http://www.unob.cz/fem/vyzkum_vyvoj/Stranky/20121129.aspx

„Armáda a znalostní společnost“ („Army and Knowledge Society“)

Cílem konference je projednat základní zásady a úkoly výstavby systému obrany státu. Rekapitulovat a popsat hlavní úkoly ozbrojených sil. Konference představuje fórum společenství vědců a odborníků, kteří se zajímají o vědeckou a výzkumnou činnost v ozbrojených silách.

V rámci mezinárodní konference budou projednány a diskutovány zejména tyto tematické okruhy:

 • Rozvoj operačních schopností AČR po ukončení operace v Afghánistánu.
 • Chápání teoretického rozvoje taktiky v kontextu zabezpečení obrany území České republiky.
 • Řešení problémů a rozhodování v resortu obrany České republiky.
 • Moderní trendy vojenského managementu a jejich odraz ve vzdělávacím systému rezortu Ministerstva obrany.
 • Tvorba operačních koncepcí AČR.
 • Řízení procesů podpory činnosti vojsk.

Konkrétní informace o konferenci lze rovněž nalézt na adrese: http://www.unob.cz/fem/vyzkum_vyvoj/Stranky/20121129.aspx

Datum: 1.2.2013 14:54:00